پایدار و مطمئن

چرم، جنسی است که در دباغی پوست خام جانوران، بهویژه گاو بهدست میآید. فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک مادهٔ طبیعی پایدار، دایمی و انعطافپذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل میکند. چرم در تلفیق با چوب، پایهٔ فناوری باستانیان را شکل میداده است. صنعت چرم و صنعت خز با هم متفاوتاند. این تفاوت از اهمیت مواد خام مورد استفاده در هر کدام پیداست

منحصر به فرد

چرم، جنسی است که در دباغی پوست خام جانوران، بهویژه گاو بهدست میآید. فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک مادهٔ طبیعی پایدار، دایمی و انعطافپذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل میکند. چرم در تلفیق با چوب، پایهٔ فناوری باستانیان را شکل میداده است. صنعت چرم و صنعت خز با هم متفاوتاند. این تفاوت از اهمیت مواد خام مورد استفاده در هر کدام پیداست.

دست ساز

چرم، جنسی است که در دباغی پوست خام جانوران، بهویژه گاو بهدست میآید. فرایند دباغی، پوست فسادپذیر را به یک مادهٔ طبیعی پایدار، دایمی و انعطافپذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل میکند. چرم در تلفیق با چوب، پایهٔ فناوری باستانیان را شکل میداده است. صنعت چرم و صنعت خز با هم متفاوتاند. این تفاوت از اهمیت مواد خام مورد استفاده در هر کدام پیداست.